Litobratřice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Vyhláška č. 1/1997 - o veřejných vodovodech a kanalizacích

Vyhláška č. 1/1997

 

            Obecní zastupitelstvo obce Litobratřic se podle § 36 odst. 1, písm. f) zákona č. 367/90 Sbírky o obcích ( obecní zřízení ) , v návaznosti zákona č. 144/78 Sbírky o veřejných vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo dne 9.1.1997, schválit  tuto obecně závaznou vyhlášku platnou pro obec Litobratřice.

 

 

Čl. I.

Všeobecná ustanovení

 

1)      Tato vyhláška  stanovuje podmínky, za kterých je možné odebírat vodu a její úhradu z obecního vodovodu a občané jsou povinni uspořádat vztahy vyplývající z vlastnictví  nebo práva hospodaření k vodovodním přípojkám v souladu s touto obecně závaznou vyhláškou do 31. 3. 1997.

 

2)      Vodovodní přípojka je potrubí, kterým se přivádí voda z veřejného vodovodu do nemovitosti až těsně za vodoměr ( hlavní vodoměr), popřípadě těsně  za hlavní  uzávěr vody pro nemovitost, není-li vodoměr osazen.  Vodovodní přípojka se dělí na veřejnou a domovní část. Veřejná část vodovodní přípojky je  veřejnou části přípojky, která je uložená na veřejném prostranství, až po místa, kde toto veřejné prostranství poprvé opouští.

 

3)      Za připojenou nemovitost se považuje objekt, ve kterém se hospodaří s vodou, a k němu patřící pozemky, které s ním tvoří souvislý  celek a nebo, které s tímto pozemkem účelově souvisí ( dále jen „ souvislý celek“).

 

4)      Investorem nově budované vodovodní přípojky je vlastník, který se na veřejný vodovod připojuje, pokud není dohodnuto jinak.

 

 

Čl. II

Základní ustanovení

 

1)      Voda  může být  dodána za  podmínek stanovených touto obecně závaznou vyhláškou a platnou smlouvou o dodávce vody, sepsanou mezi Obecním úřadem Litobratřice jako dodavatelem ( dále jen „ dodavatel“ ) a fyzickou nebo právnickou osobou ( dále jen „  odběratel“), který o toto požádá dodavatele. Napojovat se bez povolení na obecní vodovod je zakázáno!

 

2)      Pokud už je odběratel napojen a nemá dosud sepsanou řádnou smlouvu na dodávku vody z veřejného vodovodu, může tak učinit nejpozději do 31. 3. 1997. Po tomto termínu bude každý, kdo tak neučinil považován za neoprávněného odběratele a může být proti němu zavedeno sankční  řízení.

 

3)      Pro každou připojovanou nemovitost se zřizuje samostatná vodovodní přípojka. Výjimečně se souhlasem dodavatele, lze zřídit jednu přípojku pro více odběratelů, jsou-li proto technické nebo ekonomické důvody.

 

4)      Připojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod může provést odběratel až po souhlasu dodavatele. Bez souhlasu dodavatele nelze na zařízeních veřejného vodovodu nic upravovat nebo měnit!

 

5)      Část  pozemku nad veřejnou  části vodovodního  řadu o celkové šířce min. 1,5 m musí být upravena tak, aby bylo možno veřejnou část přípojky  kdykoliv  opravit. Dále musí být zajištěn přístup k důležitým zařízením vodovodního řadu, jako hydrantům, hlavním uzávěrům a podobně.

 

6)      Připojená nemovitost musí mít v místě napojení na veřejný vodovodní řad, hlavní uzávěr vody, ovladatelný zvenčí, vodoměrnou šachtu s funkčním vodoměrem, pokud není dohodnuto jinak.

 

7)      Vodoměrná šachta je součástí vnitřního vodovodu. Zřizuje ji k nemovitosti odběratel na svůj náklad. Podmínky pro její vybudování určí dodavatel.

 

8)      Vodoměrná šachta musí být vybudovaná tak, aby byla  chráněná proti vnikání vody, plynů a nečistot musí být odvodněná, větratelná a bezpečně přístupná. Vodoměrná šachta měla by mít rozměry minimálně 150x120x100 cm. Z toho míra 150 cm je určená pro hloubku šachty.

 

9)      Vyžaduje-li to bezpečný a řádný provoz vodovodu, vyhrazuje si právo dodavatel, požádat odběratele na zřízení, přestavbu popřípadě i zrušení vodoměrné šachty, i když se neruší vodovodní přípojka nebo jinou dohodu.

 

Čl. III

Dodávka vody

 

1)      Dodávka vody je splněná přechodem vody ze zařízení veřejného vodovodu do zařízení dodavatele, a to průtokem vody hlavním uzávěrem nebo vodoměrem tam, kde  je tento osazen.

2)      Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku vody z veřejného vodovodu:

a)      při provádění pravidelných oprav, údržbových a revizních prací,

b)      z důvodů způsobených živelnými  pohromami ( např. povodní, sesutím půdy, bouří, požárem, a podobně),

c)      při havárii na vodovodní síti nebo jiných případech vyvolaných provozní potřebou, je-li nebezpečí z prodlení,

d)      nevyhovuje-li odběratelovo zařízení nebo způsob odběru předpisům  tou měrou, že může ohrozit zdraví, bezpečnost  osob nebo majetek, popřípadě způsobit mimořádný pokles nebo kolísání tlaku vody u jiných odběratelů,

e)      zabraňuje-li odběratel dodavateli v přístupu k měřícím přístrojům,

f)        bylo-li u odběratele zjištěno připojení  vodovodní přípojky bez souhlasu dodavatele,

g)      neodstranil-li  odběratel ve lhůtě stanovené dodavatelem závady na vnitřním vodovodu nebo závady ovlivňující měření nebo neučinil-li  opatření k ochraně vodoměru a hlavního uzávěru vody,

h)      přenechá-li  odběratel vodu bez souhlasu dodavatele dalšímu uživateli,

i)        odebírá-li větší než sjednané množství vody, je-li množství sjednáno, zúčtovací období a ani v dodatečné lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil s upozorněním, že jinak  přeruší dodávku vody.

3)      Dodavatel je povinen omezení nebo přerušení dodávky vody oznámit vhodným způsobem odběrateli, a to alespoň 15 dnů předem s výjimkou přerušení dodávky vody z důvodů uvedených v odst. 2 písm. b), c), d), kdy učiní oznámení  do 24 hodin od vzniku důvodu omezení nebo přerušení dodávky vody.

 

4)      V případech uvedených v odst. 2 písm. a) až c), které brání dodávkám vody, zajistí dodavatel náhradní plnění ( například dovážením vody v cisternách ), a to v rozsahu nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou v dosažitelné vzdálenosti.

 

5)      Odběratel spolupracuje s dodavatelem na umožnění náhradního  plnění dodávky vody.

 

6)      Dodavatel neodpovídá  za škody vzniklé nedostatkem  tlaku vody při omezeném zásobování vodou pro poruchu na čerpací  stanice nebo  na veřejné části vodovodního řadu nebo při poruše  dodávky elektrické energie, popřípadě při nedostatku pitné vody a pro některý další důvod, kdy je dodavatel oprávněn dodávku vody omezit nebo přerušit.

 

Čl. IV

Měření

1)      Měření dodávané vody pro nemovitost se určuje  odečtem na vodoměru. Odběr vody z veřejného vodovodu měří dodavatel vodoměre, nelze-li  taková měření provádět, zjišťuje se odebrané množství podle  ročních  směrných čísel spotřeby vody uvedených v příloze této vyhlášky.

 

2)      Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních předpisů.  Má-li dodavatel pochybnosti o správnosti údajů vodoměru, je oprávněn  požádat odběratele  o přezkoušení vodoměru. Žádost  o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele povinnosti zaplatit  úplaty ve stanovené lhůtě.

 

3)      Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k vodoměru a hlavnímu  uzávěru vody, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného  odkladu oznámit dodavateli závady v měření, jakož i poruchy vnitřního  vodovodu. Nelze-li přesně zjistit výši odběru vody za dobu poruchy vodoměru, vypočte se podle odběru ve stejném období minulého roku. Jde-li o nový odběr, nebo změnu v odběrových poměrech, určí se výši tohoto odběru podle ročních směrných čísel spotřeby vody.

 

4)      Odběratel je povinen neprodleně  odstranit překážky, které  znemožňují odčítání na vodoměru, zejména neodkladně provést opatření proti zaplavení prostoru v němž je vodoměr umístěný.

 

5)      Dodavatel  bude provádět průběžně kontrolu měření odběru vody v průběhu roku dle svojí potřeby, dále zda jsou měřící zařízení, plomby a uzávěry v pořádku a nepoškozené.

 

 

Čl. V

Platba vodného

 

1)      Odběratel je povinen platit dodavateli úplatu za dodání vody z veřejného vodovodu pro nemovitost, odebrané k jakémukoliv účelu ( dále jen „vodné“).

2)      Způsob výpočtu vodného se stanoví součinem odebraného množství vody změřeného vodoměrem a není-li vodoměr osazen podle ročních směrných čísel spotřeby vody a ceny za metr krychlový vody (  1000 litrů ). Cena se určuje podle  cenového předpisu určeného dodavatelem.

 

3)      Za vodu odebranou z veřejných výtokových stojanů ( například výtokový  ventil u vodárny ) pokud se  neměří vodoměrem, platí odběratelé vodné podle ročních směrných čísel spotřeby vody, snížené o 50% je-li stojan vzdálen 100 m a o 70% je-li stojan vzdálen více, jak 100 metrů od nemovitosti odběratele.

 

Čl. VI

Ustanovení společné a závěrečné

 

1)      Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli každou podstatnou změnu, která by měla vliv na  odběr, měření a platbu odebrané vody z veřejného vodovodu. Dodavatel je  oprávněn si oznámení přezkoušet.

 

2)      Pracovníci pověření dodavatelem jsou oprávnění vstupovat na nemovitost připojenou na veřejný vodovod za účelem zjištění a odstranění havárijních a jiných poruch na veřejném vodovodu, spotřeby odebrané vody, chodu vodoměru, stav plomb a kontrolního měření. Pokud je k tomu zapotřebí povolení podle zvláštních předpisů je pověřený pracovník se tímto pověřením prokázat vlastníku nebo  uživateli nemovitosti připojené na veřejný vodovod, který je oprávněný se těchto kontrol zúčastnit.

 

3)      Připojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod může provést jen dodavatel nebo jím pověřený pracovník. K provedení úprav na vnitřním vodovodu, kterým se podstatně mění dosavadní podmínky odběru vody z veřejného vodovodu, je třeba souhlasu dodavatele.

 

4)      Při odběru vody z veřejného vodovodu uskutečněného bez souhlasu dodavatele nebo v rozporu se smlouvou k níž dojde:

 

a)      odebírá-li  odběratel  vodu k jiným účelům nebo ve větším množství než je sjednáno nebo

b)      provedl-li odběratel taková opatření, aby vodoměr buď odběr nezaznamoval nebo jej  zaznamoval nesprávně ke škodě dodavatele nebo

c)      užívá-li nesprávně upraveného vodoměru nebo vodoměr poškodil, poškodil jeho plombu nebo nenahlásil jeho nahodilé poškození do tří dnů po tom, kdy to zjistil a dále vědomě používal,

d)      se účtují tyto odběry vody ve výši úplaty spojené s dodáváním vody s veřejného vodovodu za množství odebrané vody zjištěné technickým přepočtem, přičemž  se vychází ze světlosti potrubí, z prokázané nebo předpokládané doby odběru a účelu k němuž bylo vody použito se k částkám za odběr takto stanoveným připočtou náklady spojené se zjišťováním případu  odběru vody, nejméně však 200 Kč.

5)      Vztahy vzniklé mezi dodavatelem a odběratelem v dodávce vody z veřejného vodovodu se dále řídí občanským zákoníkem.

6)      Tato vyhláška nabývá platnosti dnem 1. února 1997.

 

 

 

 

V Litobratřicích dne 13. ledna 1997

 

František Hušek                                                                     Josef Kolomazník

zástupce starosty                                                                       starosta obce

 

Datum sejmutí: 20. 2. 2023